web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Historia Parafii


Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Olszty­nie jest wspólnotą, która zrodziła się dzięki ogromnemu wspólnemu wysiłkowi świeckich katolików współpracujących z kapłanami. Wyodrębniona została z pa­rafii św. Wawrzyńca w Olsztynie – Gutkowie. Należy do Dekanatu Olsztyn Północ w Archidiecezji Warmińskiej.

Historia poprzedzająca powołanie  parafii, przedstawiona poniżej w kronikarskim skrócie, ukazuje wielką determina­cję pasterzy Kościoła w realizacji tego przedsięwzięcia:

 • 1922 r. – Zbudowanie kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej w Likusach przy ul. Bałtyckiej, stanowiącej filię parafii św. Wawrzyńca w Gutkowie. 

• 1924 r. – Kaplica została poświęcona przez ówczesnego proboszcza parafii w Gutkowie ks. Henryka Hosenberga. Początkowo mszę świętą odprawiano w niej raz w roku. 

• 1939 r. – Bp Maksymilian Kaller zezwolił na częstsze odprawianie mszy świę­tej – według potrzeby. Po II wojnie światowej w kaplicy odbywały się lekcje religii. Był tu punkt katechetyczny.

 • 1957 r. – Kaplicę rekoncyliował proboszcz parafii w Gutkowie ks. Mikołaj Kamiński SDB. Wstawił do kaplicy nową statuę Niepokalanej Maryi Panny i odprawił mszę świętą po długiej przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej i okresem nasilonego komunizmu w Polsce. W tym samym roku proboszcz złożył podanie do Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie o zgodę na rozbudowanie kaplicy. Jednak od razu rozpoczęły się trudności formalno proceduralne, które wyrastały niczym „barykady forteczne”. Pierwsze pismo księ­dza proboszcza pozostało bez odpowiedzi. Dla ks. Mikołaja Kamińskiego roz­poczęły się niespokojne i pracowite lata: przygotowywanie planów rozbudowy kaplicy, wymiana urzędowych listów, odwołania po odmownych decyzjach i protesty.

 • 1958 r. – Proboszcz Mikołaj Kamiński SDB po raz drugi złożył podanie o zgodę na rozbudowę kaplicy, także nie uzyskał odpowiedzi.

• 1966 r. – Proboszcz Mikołaj Kamiński SDB po raz trzeci złożył podanie o zgodę na rozbudowanie kaplicy.

 • 1970 r. – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Olsztynie Wydział ds. Wyznań w piśmie skierowanym do Kurii Biskupiej diecezji war­mińskiej w Olsztynie wyraziło zgodę na rozbudowę kaplicy w Olsztynie – Likusach. Powstały pierwsze propozycje architektoniczne i konstrukcyjne przygotowane przez zespół specjalistów. 

• 1971 r. – Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury WRN nie wyraził zgody na przedstawione propozycje architektoniczne. Proboszcz Mikołaj Kamiński wniósł odwołanie do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materia­łów Budowlanych w Warszawie. 

• 1972 r. – Ministerstwo utrzymało w mocy odmowę. Proboszcz napisał ponow­nie odwołanie wprost do ministra budownictwa, na które otrzymał odpowiedź także negatywną. Na prośbę księdza proboszcza w sprawie tej interweniował w Ministerstwie przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Episkopatu ds. Budo­wy Kościołów w Polsce, bp Herbert Bednorz, lecz także bezskutecznie. 

• 1977 r. – Na prośbę nowego proboszcza parafii w Gutkowie ks. Henryka Jendryczki SDB bp Julian Wojtkowski skierował pismo do Wydziału ds. Wyznań w Olsztynie z prośbą o włączenie do planu budownictwa sakralne­go na 1977 r. rozbudowę kaplicy w Olsztynie – Likusach. Odpowiedź była pozytywna – zgodę uzyskano.

 • 1978 r. – Opracowano nowe plany rozbudowy kaplicy, które zostały zatwier­dzone. Poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod nową budowlę sakral­ną, który został przywieziony z Turynu z ołtarza zbudowanego przez św. Jana Bosko, znajdującego się w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Również w 1978 r. po raz pierwszy została odprawiona msza święta – paster­ka w przygotowanej już dolnej części kościoła. Celebrował ją budowniczy kościoła ks. Jan Sposób.

 • 1981 r. – Uroczysta Pasterka w górnej części kościoła, którą sprawował ks. Jan Sposób SDB – ówczesny proboszcz parafii w Gutkowie.

 • 1992 r. – Metropolita warmiński bp Edmund Piszcz powołał do życia rzymsko­katolicką parafię pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie – Likusach dekretem nr 763/92 z dnia 7 czerwca 1992 r. Pierwszym proboszczem erygo­wanej parafii został ks. Stanisław Rusiniak SDB. Parafia została erygowana, ale budynek kościoła wymagał jeszcze dużych inwestycji i pracy.

Od 1998 r. drugim proboszczem parafii został ks. Tadeusz Pawluk SDB. Parafianie zawdzięczają mu także zorganizowanie wielu pielgrzy­mek do sanktuariów w Polsce i w Europie. W 2000 r. (Rok Jubileuszowy w Kościele powszechnym) – 1 października abp Edmund Piszcz metropolita warmiński dokonał uroczystej konsekracji kościoła. W 2002 r. proboszczem para­fii został ks. Stanisław Orpik SDB, który bardzo przyczynił się do integracji parafian. Od 2008 r. do 2019 r. funkcję proboszcza sprawował ks. Dariusz Makowski SDB. Parafia do 2016 roku nie miała wikariusza. Pomocą w duszpasterstwie w tym czasie służyli salezjanie z Gutkowa, a także od 2006 r. mieszkający w Olsztynie ks. Stanisław Jędrzejczyk i sporadycznie, rezydujący na Likusach w swoim domu zakonnym przy ul. Rakowej, księża Sercanie. Od 2016 do 2023 roku wikariuszem w parafii był ks. Jacek Trykoszko SDB. Obecnym proboszczem jest ks. Dariusz Łużyński SDB – od 2020 roku.

 Dla uczczenia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, której duchowej opiece został powierzony kościół w Likusach i parafia, obchodzone są coroczne uroczystości odpustowe w niedzielę przypadającą na 24 maja lub po tym dniu, poprzedzone nowenną. W ciągu całego roku kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych pielęgnowany jest poprzez comiesięczne Jej wspomnienie, przypadające każdego 24 dnia miesiąca, również z poprzedzającą je nowenną. Działalność duszpaster­ska i wychowawcza powierzana jest także św. Janowi Bosko. Nabożeństwa ku jego czci organizowane są 31 stycznia z uroczystą nowenną ku czci tego świętego kapłana z Turynu oraz każdego ostatniego dnia miesiąca w ciągu całego roku.

Liczba mieszkańców parafii wynosi ok. 2033 osób (dane z 2011 r.); zamieszkuje tu ok. 415 rodzin. Na terenie parafii nie ma szkół, dlatego nie ma też możliwości kontaktu księdza proboszcza z dziećmi w szkole na lekcjach religii. (…) Do stałych praktyk religijnych poza Mszą św. w dni powszednie (dwie) oraz w niedziele i święta (cztery) należą m.in.: Msza św. dla dzieci w każdą niedzielę miesiąca, Różaniec odmawiany we wszystkie dni powszednie przed Mszą świętą i Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św., comiesięczna Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych – patronki parafii i comiesięczna całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, adoracja Najświętszego Sakra­mentu w każdy pierwszy piątek miesiąca, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny śpiewane przed pierwszą mszą świętą w niedzielę, Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa (pierwsza środa miesiąca), Godzina Święta (pierwszy czwartek miesiąca) i Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca.

Przy Parafii działają grupy i wspólnoty modlitewne – opis grup w dziale: Wspólnoty, na głównej stronie internetowej.

oprac. Barbara Rozen i Rada Parafialna


Historia osiedla Likusy: 


Jeszcze w połowie ubiegłego wieku nazwa Likusy bardziej kojarzyła się z niewielką miejscowością dosłownie graniczącą z Olsztynem niż z przyszłym osiedlem i nierozłączna częścią tego miasta. Likusy jako wieś swój lokacyjny przywilej uzyskała w 1356 roku, a nazwa tego miejsca pochodzi od pruskiego imienia zasadźcy Likusa. W momencie swego powstania Likusy liczyły zaledwie 352,80 ha.

Wieś Likusy (jednostka pomocnicza gminy, stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, położone w północno-zachodniej części miasta, nad jeziorem Ukiel. Na jej terenie znajduje się również jezioro Sukiel. Administracyjnie osiedle Likusy obejmuje osiedle Podlesie.

Pierwsza wzmianka o wsi zwanej Lykozen pochodzi z 1352 r. 1 marca 1356 r. zasadźca, Prus Lyckuzen (Likus wg innych źródeł) otrzymał 24 włóki na założenie wsi. Albo też liczyła zaledwie 352,80 ha. W początkach XVI w. administrator dóbr Kapituły – Mikołaj Kopernik, lokował tu polskich osadników. Byli nimi Jakub i Piotr. Sam Mikołaj Kopernik był w Likuzach 3-krotnie w latach 1516-1521. 

W końcu XVIII w. było tu 13 domów, na początku XIX w. już 21 domów i 115 mieszkańców.

Początkowo należała do parafii Św. Jakuba w Olsztynie, a od 1871 r. do parafii w Goettkendorf (Gutkowo).

Przez wiele lat Likusy pełniły wobec Olsztyna funkcję rekreacyjną. Po 1945 r. powstało tu rozległe osiedle, głównie domków jednorodzinnych.

Likusy włączono do miasta w 1967 roku, a osiedle nowych domków zaczęto budować po roku 1960. Obecnie jest 700 domów i 2.330 mieszkańców.

Obecne Likusy są umownie podzielone na trzy części: Podlesie, Likusy Dolne i Likusy Górne.

Od samego początku też miejsce to przynależało do parafii katedralnej św. Jakuba, dopiero w 1871 r. Likusy przeszły pod jurysdykcję parafii w Gutkowie. W 1922 r. rozpoczęto budowę kaplicy filialnej pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, która miała przynależeć do wspomnianego Gutkowa. w 1924 r. dokonano jej poświęcenia, jednakże kaplica miała prawo do odprawiania tylko jednej mszy w roku. Stan ten trwał aż do 1939 r. kiedy to biskup Maksymilian Kaller zezwolił na częstsze odprawianie mszy św. według potrzeby.

Restauracja Seeestern w Likusach, ok. 1914 r. / obecnie znajdują się tutaj Warsztaty Terapii Zajęciowej

Po II wojnie światowej, kiedy miejsce to miało już swoją rangę jako miejscowość rekreacyjna i coraz bardziej też stanowiło dzielnicę Olsztyna, rozpoczęto starania o rozbudowę kaplicy i utworzenie samodzielnej parafii. Pierwsze próby zanotowano już w styczniu 1957 r. Niestety w ówczesnych czasach wszelkie prośby i petycje napotykały wyłącznie mur odmowy. Wszystkie te prawne przepychanki trwały aż do 1977 r. W tym to roku uzyskano ostatecznie zgodę na rozbudowę kaplicy na ściśle określonej niewielkiej powierzchni.

Dokonano tutaj pewnego „wybiegu”. Trzymając się litery prawa i narzuconego metrażu zmyślni architekci opracowali plan nowej świątyni, która w podstawie zachowuje wymiary jednak w górnej części powiększa się, co pozwoliło na to aby kościół pomieścił więcej wiernych niż zakładano w pierwotnych planach. Następnego roku wmurowano kamień węgielny a w 1981 r. uroczyście odprawiono pierwszą Pasterkę i symbolicznie uznaje się to wydarzenie za koniec prac budowlanych.


Inne ważniejsze wydarzenia dla tego miejsca to rok 1987, kiedy to Likusy, wówczas jeszcze wieś, zostały oficjalnie włączone do granic miasta. Jednakże w życiu tworzącej się nowej społeczności ważniejsza jest data 29 czerwca 1992 r. Wtedy to dekretem wydanym przez Metropolitę Warmińskiego arcybiskupa Edmunda Piszcza, w dniu 7 czerwca tego samego roku powołano do życia nową rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych i powierzono ją Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Uroczysta konsekracja świątyni nastąpiła 1 października 2000 r.

/ źródło: polskaniezwykla.pl /